Jantri  

મુંબઈનો ખેતીની જમીનના ટુકડા પડતા અટકાવવા તથા તેનું એકત્રીકરણ કરવા બાબતનો અધિનિયમ, ૧૯૪૭માં ગુજરાત અધિનિયમ ક્રમાંક : ૧૪/૨૦૧૨ થી કરવામાં આવેલ સુધારા અન્વયે કરવાની થતી કાર્યવાહી અંગે સૂચનાઓ આપવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : અકત/૧૦૮૭/૧૪૧૫/જ (ભાગ-4)

Subjects

Visitors : 6125639
Last update Dec 11 2019