Jantri  

ગામ નમુના નંબર નં:૬(હક્કપત્રક)ની નોધોના રજીસ્ટરો ને સ્કેન કરી ડેટાબેઝ તૈયાર કરવા જીલ્લા કલેકટરશ્રીઓ દ્વારા શોર્ટ ટેન્ડર નોટિસથી ન્યુક્ત કરાયેલ એજન્સીઓને વીએફ-૬(હક્કપત્રક)ની નોધોના રાજીસ્ત્રોના સ્કેનીગની કામગીરીના ચૂકવણા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : બજટ/૧૦૨૦૧૧/૮૩/હ.૨

Subjects

Visitors : 6517600
Last update Mar 21 2020