જમીન દફતર કમ્પ્યુટરાઈઝેશન યોજના (એલ.એન.ડી.-૬) હેઠળ તાલુકા ઈ-ધરા કેન્દ્રોમાં કન્ટીજન્સી ખર્ચને પહોચી વળવા માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત(૨૦૦૭-૨૦૦૮) (નોન પ્લાન)(રાજ્ય બોજો)
ઠરાવ ક્રમાંક : સીએમપી/૧૦૨૦૦૬/૨૬૮૭/હ.૨(ભાગ-૨)

Subjects

मुलाक़ाती : 6527344
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020