જિલ્લા/તાલુકા વિભાજન બાદ રાજ્યમાં પ્રાંત કચેરીઓની પુન:રચના કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : પફર/૧૦૨૦૧૪/૩૫/લ.૧

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6527213
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020