જિલ્લા/તાલુકા વિભાજન બાદ રાજ્યમાં પ્રાંત કચેરીઓની પુન:રચના કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : પફર/૧૦૨૦૧૪/૩૫/લ.૧

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6262825
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જાન્યુ 22 2020