જિલ્લા/તાલુકા વિભાજન બાદ રાજ્યમાં પ્રાંત કચેરીઓની પુન:રચના કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : પફર/૧૦૨૦૧૪/૩૫/લ.૧

Subjects

मुलाक़ाती : 6354897
पिछला परिवर्तन : फरवरी 11 2020