જિલ્લા/તાલુકા વિભાજન બાદ રાજ્યમાં પ્રાંત કચેરીઓની પુન:રચના કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : પફર/૧૦૨૦૧૪/૩૫/લ.૧

Subjects

मुलाक़ाती : 6528017
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020