Jantri  

ઈ-ગવર્નન્સ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેન્ડર મંજુર કરવાની અને પસંદ થયેલ બિડરને વર્ક ઓર્ડર આપવાની સતાઓ તમામ કલેકટરશ્રીઓને આપવા અંગે તેમજ કલેકટરશ્રી, ગાંધીનગરને ગ્રીમ્કો, ગાંધીનગર પાસેથી ફર્નીચર સંબંધી કામગીરી કરાવવાની મંજુરી આપવા અંગે.
ઠરાવ ક્રમાંક : આઈટીપી/૧૦૨૦૧૦/૧૮૩/હ.૨

Subjects

Visitors : 6120893
Last update Dec 11 2019