નાયબ મામલતદાર સંવર્ગ રાજ્ય કક્ષાનો બનતા બદલી સંદર્ભે વિચારના અર્થે ઝોન નક્કી કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૩/૪૬૯/૨૯૪૯૨૩/ન

Subjects

Visitors : 6022465
Last update Nov 15 2019