Jantri  

આપણો તાલુકો વાયબ્રન્ટ તાલુકો યોજના હેઠળ અમદાવાદ જિલ્લાના સીટી અને દશકોઈ તાલુકાનું પુન:ગઠન કરી અમદાવાદ સીટી તાલુકાના નવા બે તાલુકા રચવા અંગે.
ઠરાવ ક્રમાંક : પફર/૧૦૨૦૧૧/૨૭૫/લ.૧

Subjects

Visitors : 6109168
Last update Dec 03 2019