ઈ-ધરા સેલની કામગીરી માટે મહેકમ મંજુર કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ-૧૦૨૦૦૪/૫૪૬૦-ન

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6395490
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ફેબ્રુ 19 2020