ઈ-ધરા સેલની કામગીરી માટે મહેકમ મંજુર કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ-૧૦૨૦૦૪/૫૪૬૦-ન

Subjects

मुलाक़ाती : 6263582
पिछला परिवर्तन : जनवरी 22 2020