Jantri  

અમદાવાદ શહેર અને દશક્રોઈ તાલુકાનું પુનગઠન કરી અમદાવાદ સીટી (પૂર્વ) તાલુકાની કચેરીની ૧૧ જગ્યાઓ તથા ૯ જીલ્લામાં જન સંપર્ક અધિકારીની જગ્યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ-૧૧૨૦૧૨-૨૪૪-ન

Subjects

Visitors : 6673506
Last update Jun 01 2020