ગામના નમુના નં.7 ના નવા નમુના સાથે ખેતરના નકશા છાપી અમલમાં લાવવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : એલઆરસી/102012/15/લ.1

Subjects

Visitors : 6018622
Last update Nov 14 2019