Jantri  

મહેસૂલ વિભાગ હસ્તકની તાલુકા મામલતદાર કચેરીઓ માટે ભારત સરકારની જમીન દફતર કમ્પ્યુટરાઇઝેશન યોજના અન્વયે ખરીદવામાં આવેલ હાર્ડવેરનું મે. એસર્સ ઇન્ડિયા પ્રા. લિ. ને ચુકવણું કરવાની મંજુરી આપવા બાબત. (સી.એસ.એસ. /આયોજન-બહાર).
ઠરાવ ક્રમાંક : સીએમપી/૧૦૨૦૦૫/૧૧૮૬/હ.૨(ભાગ-૨)

Subjects

Visitors : 6523626
Last update Mar 21 2020