મહેસૂલ વિભાગ હસ્તકની તાલુકા મામલતદાર કચેરીઓ માટે ભારત સરકારની જમીન દફતર કમ્પ્યુટરાઇઝેશન યોજના અન્વયે ખરીદવામાં આવેલ હાર્ડવેરનું મે. એસર્સ ઇન્ડિયા પ્રા. લિ. ને ચુકવણું કરવાની મંજુરી આપવા બાબત. (સી.એસ.એસ. /આયોજન-બહાર).
ઠરાવ ક્રમાંક : સીએમપી/૧૦૨૦૦૫/૧૧૮૬/હ.૨(ભાગ-૨)

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6528020
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020