Jantri  

વિક્રયાદી નિયંત્રિત શરતે અપાયેલ જમીનના ગીરૉ, વેચાણ કે તબદૃીલીથી પરવાનગી આપવાના કલેકટરૉના અધિકારો બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન/3986/4384/ગ

Subjects

Visitors : 6516253
Last update Mar 21 2020