નવી રચાયેલી 57 પ્રાન્ત કચેરીમાં નિયુકત પ્રાન્ત અધિકારીઓને કચેરીના વડા જાહેર કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક - મકમ/102013/688/ન

Subjects

Visitors : 6014865
Last update Nov 13 2019