Jantri  

તા.1/1/96 થી સુધારેલ પગાર ધોરણ અમલમાં આવતાં જમીન દફતરખાતાના સીનિયર કલાર્ક,સર્વયર અને મેન્ટેનન્સ સર્વયરની જગ્યાઓના પગાર ધોરણ સમાન થતા સદરહુ જગ્યાઓ સર્વયર સંવર્ગમાં મર્જ કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક:પગર/1106/ 3032/હ

Subjects

Visitors : 6396562
Last update Feb 19 2020