સરકારશ્રીની પૂર્વ પરવાનગી સિવાય બોર્ડ/કોપોર્રેશનો કે અન્ય વિભાગોને જમીન નહી ફાળવવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન/3911/ગ

Subjects

Visitors : 6018861
Last update Nov 14 2019