Jantri  

વિકિ્ર્યાદિ નિયંત્રિત શરતે અપા્યેલ જમીનના ગીરો, વેચાણ કે તબદીલીથી પરવાનગી આપવાના કલેકટરોના અધિકારો બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન/3986/4384/ગ

Subjects

Visitors : 6396417
Last update Feb 19 2020