ગુજરાત ખેત જમીન ટોચ મર્‌યાદા ધારો-1960 હેઠળ સાંથણીથી ફાળવેલી જમીનોને નવી શરતમાંથી જુની શરતમાં ફેરવવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : એએલસી-102001-859-છ

Subjects

Visitors : 6022742
Last update Nov 15 2019