ગુજરાત અનર્જી ટ્રાન્સમીશન કોપોર્રેશન લિ. તથા અન્ય સરકારી કંપનીને જમીનનો આગોતરો કબજો આપવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક: જમન-5694-2123-ગ

Subjects

Visitors : 6022117
Last update Nov 15 2019