Jantri  

સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લિ.ને સરદાર સરોવર પ્રોજેકટના હેતુઓ માટે સરકારી પઽતર અને ગૌચર જમીન રૂ. 1/- ના ટોકન ભાડાથી 99 વર્ષના ભાડાપટે આપવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક: જમન/3994/1898/ગ

Subjects

Visitors : 6350659
Last update Feb 11 2020