નગરપાલિકા વિસ્તારમાં ભારત સરકારની IISDP (સંકલિત આવાસ અને ગંદા વિસ્તાર વિકાસ કાર્યક્રમ) યોજના માટે મહેસૂલ માફી / કિંમત માફીથી જમીન ફાળવવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક: મમજ/5307/354/ગ

Subjects

Visitors : 6011461
Last update Nov 12 2019