ગુજરાત જમીન મહેસુલ નિ્યમોના નિ્યમ 32 હેઠળ મહેસુલ માફીથી અને 32 (ક) હેઠળ ટોકન ભાડે જમીનની ફાળવણી કરવા માટે મુખ્ય નગર નિ્યોજકશ્રીનો અભિપ્રાય નહી લેવા તથા રાજ્યકક્ષાની મૂલ્યાંકન સમિતિ પાસે કિંમત આખરી નહી કરાવવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : જમન/3909/25/ગ

Subjects

Visitors : 6018640
Last update Nov 14 2019