જમીન મહેસુલ કાયદાની ક્લમ-135-ડીની નોટીસની લેખિત ખબર તાલુકા ના ઇ-ધરા કેન્દ્ર ખાતેથી ટપાલ ધ્વારા કરવા બાબત
પરિપત્ર ક્રમાંક : હકપ/102007/916/જ

Subjects

Visitors : 6015108
Last update Nov 13 2019