જમીન મહેસૂલ સંહિતાની કલમ : ૬૫ અંતર્ગત ફાઈનલ ટી.પી. વિસ્તારોમાં ટી.પી.એન.એ. તથા N.O.C. આપવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : બખપ/૧૦૨૦૧૬/૧૧૬૬/ક/પાર્ટ-૨

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6355057
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ફેબ્રુ 11 2020