જમીન મહેસૂલ સંહિતાની કલમ : ૬૫ અંતર્ગત ફાઈનલ ટી.પી. વિસ્તારોમાં ટી.પી.એન.એ. તથા N.O.C. આપવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : બખપ/૧૦૨૦૧૬/૧૧૬૬/ક/પાર્ટ-૨

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6528024
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020