ગુજરાતના માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાહત ફંડની કમિટિએ માન્ય કરેલ હોસ્પિટલોની પેનલમાં તબીબી સહાય મંજુર કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : સીએલએસ/102011/એમઆર-7/સ.4

Subjects

Visitors : 6022481
Last update Nov 15 2019