મહેસૂલ વિભાગમાં ઓફિસ આસિસ્ટન્ટની ૧૨ જગ્યા ઉભી કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : નમક/૧૦૨૦૧૪/૪૭૬/બ

revenueb

મુલાકાતીઓ : 9063037
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જૂન 27 2022