ઈ-ધરા અંતર્ગત ગામ નમૂના નંબર-૬ (હક્કપત્રક)માં હુકમ કરનાર મહેસૂલી અધિકારીશ્રી/કચેરીના નિયત અધિકૃત અધિકારીઓ દ્વારા હુકમી ફેરફાર નોંધ સીધી ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે દાખલ કરવા બાબત.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6388126
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ફેબ્રુ 19 2020