ઈ-ધરા અંતર્ગત ગામ નમૂના નંબર-૬ (હક્કપત્રક)માં હુકમ કરનાર મહેસૂલી અધિકારીશ્રી/કચેરીના નિયત અધિકૃત અધિકારીઓ દ્વારા હુકમી ફેરફાર નોંધ સીધી ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે દાખલ કરવા બાબત.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 8882688
છેલ્લે થયેલ સુધારો : મે 18 2022