ઈ-ધરા અંતર્ગત ગામ નમૂના નંબર-૬ (હક્કપત્રક)માં હુકમ કરનાર મહેસૂલી અધિકારીશ્રી/કચેરીના નિયત અધિકૃત અધિકારીઓ દ્વારા હુકમી ફેરફાર નોંધ સીધી ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે દાખલ કરવા બાબત.

Subjects

मुलाक़ाती : 8866613
पिछला परिवर्तन : मई 18 2022