કુદરતી આપત્તિઓ (Natural Calamities)ને કારણે થતા માનવ મૃત્યુ/પશુ મૃત્યુ/ઈજા તેમજ સ્થાવર/જંગમ મિલકતને થતા નુકશાન માટે નાણાંકીય સહાય ચૂકવવાના સંકલિત ધોરણો બાબત.

Subjects

Visitors : 6022723
Last update Nov 15 2019