કુદરતી આપત્તિઓ (Natural Calamities)ને કારણે થતા માનવ મૃત્યુ/પશુ મૃત્યુ/ઈજા તેમજ સ્થાવર/જંગમ મિલકતને થતા નુકશાન માટે નાણાંકીય સહાય ચૂકવવાના સંકલિત ધોરણો બાબત.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6390611
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ફેબ્રુ 19 2020