ઈ-ધરા અંતર્ગત ગામ નમૂના નંબર-૬ (હક્કપત્રક)માં બોજા દાખલ/બોજા કમીની ફેરફાર નોંધ બેંક દ્વારા દાખલ કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : એલઆરસી/૧૦૨૦૧૫/૬૦/હ.૨

revenueb

મુલાકાતીઓ : 9061221
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જૂન 27 2022