મહેસૂલ વિભાગ હેઠળ મંજૂર થયેલી મહેસૂલી તલાટીઓની ૧૮૦૦ની જિલ્લાવાર ફાળવણી કરવા અને હંગામી જગાઓ ચાલુ રાખવા બાબત.

Subjects

Visitors : 6011470
Last update Nov 12 2019