મહેસૂલ વિભાગ હેઠળ મંજૂર થયેલી મહેસૂલી તલાટીઓની ૧૮૦૦ની જિલ્લાવાર ફાળવણી કરવા અને હંગામી જગાઓ ચાલુ રાખવા બાબત.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6391009
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ફેબ્રુ 19 2020