મહેસૂલ વિભાગ હેઠળ મંજૂર થયેલી મહેસૂલી તલાટીઓની ૧૮૦૦ની જિલ્લાવાર ફાળવણી કરવા અને હંગામી જગાઓ ચાલુ રાખવા બાબત.

Subjects

मुलाक़ाती : 8911015
पिछला परिवर्तन : मई 18 2022