મહેસૂલ વિભાગ હેઠળ મંજૂર થયેલી મહેસૂલી તલાટીઓની ૧૮૦૦ની જિલ્લાવાર ફાળવણી કરવા અને હંગામી જગાઓ ચાલુ રાખવા બાબત.

Subjects

मुलाक़ाती : 6390767
पिछला परिवर्तन : फरवरी 19 2020