આઠ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારની બાકી મિલકતોને સીટી સરવે લિમિટમાં આવરી સીટી સરવે દાખલ કરવા બાબત.
જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ-૧૮૭૯ ની કલમ ૯૫ અને ૧૩૧ અન્વયે મંજુરી આપવા બાબત.

Subjects

Visitors : 6021974
Last update Nov 15 2019