આઠ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારની બાકી મિલકતોને સીટી સરવે લિમિટમાં આવરી સીટી સરવે દાખલ કરવા બાબત.
જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ-૧૮૭૯ ની કલમ ૯૫ અને ૧૩૧ અન્વયે મંજુરી આપવા બાબત.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 9063028
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જૂન 27 2022