આઠ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારની બાકી મિલકતોને સીટી સરવે લિમિટમાં આવરી સીટી સરવે દાખલ કરવા બાબત.
જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ-૧૮૭૯ ની કલમ ૯૫ અને ૧૩૧ અન્વયે મંજુરી આપવા બાબત.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6392833
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ફેબ્રુ 19 2020