આઠ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારની બાકી મિલકતોને સીટી સરવે લિમિટમાં આવરી સીટી સરવે દાખલ કરવા બાબત.
જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ-૧૮૭૯ ની કલમ ૯૫ અને ૧૩૧ અન્વયે મંજુરી આપવા બાબત.

Subjects

मुलाक़ाती : 9108394
पिछला परिवर्तन : जुलाई 06 2022