સીધી ભરતીના નાયબ મામલતદારની પ્રતિક્ષા યાદી પરના ઉમેદવારોની વિગતવાર નિમણુંક કરવા બાબત.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6247532
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જાન્યુ 10 2020