નવી અને અવિભાજય શરતની ખેતીની જમીનોને ખેતીના હેતુ માટે નવી શરતના નિયંત્રણૉ દુર કરવા/જૂની શરતમાં ફેરવવા અંગે
ઠરાવ ક્રમાંક : નશજ/ 10ર006/પ71/જ

Subjects

Visitors : 6022001
Last update Nov 15 2019