ગુજરાત જમીન મહેસુલ નિયમો : 1972ના નિયમ 32, 32(ક)ની જોગવાઈ મુજબ તથા અન્ય હેતુઓ માટે મહેસુલ માફી તથા કીમત માફીથી અને ટોકન ભાડેથી જમીનની ફાળવણી કરવા માટે જમીનની જંત્રી આધારીત કિંમત ધ્યાને લેવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : જમન/3911/3193/ગ

Subjects

Visitors : 6014924
Last update Nov 13 2019