મેન્યુઅલ

અનુ. ક્ર. મેન્યુઅલ ડાઉનલોડ ફાઈલ
૧. કલેકટર મેન્યુઅલ ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
૨. પ્રાંત ઓફિસર મેન્યુઅલ એપ્રિલ-૨૦૧૨ ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
૩. મામલતદાર મેન્યુઅલ એપ્રિલ-૨૦૦૭ ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
૪. તલાટી મેન્યુઅલ ભાગ-૧ ડીસેમ્બર-૨૦૦૮ ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
૫. ઈ-ધારા વ્યવસ્થાપન મેન્યુઅલ જાન્યુઆરી-૨૦૧૨ ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
૬. "આપણો તાલુકો વાયબ્રન્ટ તાલુકો" મેન્યુઅલ ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
 
 

revenueb

મુલાકાતીઓ : 5215814
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 18 2019