જિલ્લામાં ફરજ બજવતા તમામ નાયબ કલેકટર/મામલતદાર અને નાયબ મામલતદારઓ તાલીમ કાર્યક્રમ મુજબ હાજર રહેવા બાબત. માહે : ઓગસ્ટ-૨૦૧૯ થી માહે જાન્યુઆરી-૨૦૨૦

૦૫-૦૮-૨૦૧૯
 

ક્રમાંક : મતક/તલમ/વશી/૪૪૦/૧૯

 Download

Subjects

Visitors : 6018640
Last update Nov 14 2019