પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલ તાલુકાના વેજપલપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારોમાં કલેક્ટરશ્રી પંચમહાલની સત્તા પ્રાંત અધિકારીશ્રી ગોધરાને આપવા બાબત
No.GHM/2021/6/M/STP/112018/1885/H.1

Subjects

मुलाक़ाती : 8886059
पिछला परिवर्तन : मई 18 2022