શહેરા વિસ્તારમાં કલેક્ટરશ્રી-પંચમહાલની સત્તાઓ પ્રાંત અધિકારી, શહેરાને આપવા બાબત
No.GHM/2021/7/M/STP/112019/252/H.1

revenueb

મુલાકાતીઓ : 9104937
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જુલાઈ 05 2022