જમીન સંપાદન પુનઃસ્થાપન અને પુનર્વસવાટ અધિનિયમમાં વાજબી વળતર અને પારદર્શકતા અધિનિયમ-૨૦૧૩ હેઠળના એવોર્ડ મંજુર કરવા બાબત.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6382276
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ફેબ્રુ 19 2020