જમીન સંપાદન પુનઃસ્થાપન અને પુનર્વસવાટ અધિનિયમમાં વાજબી વળતર અને પારદર્શકતા અધિનિયમ-૨૦૧૩ હેઠળના એવોર્ડ મંજુર કરવા બાબત.

Subjects

मुलाक़ाती : 6350707
पिछला परिवर्तन : फरवरी 11 2020