જમીન સંપાદન - અમદાવાદ મોજે. વાડજ તા. સાબરમતી અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ, ફેઝ-૧ના જાહેર હેતુ માટે જમીન સંપાદન કરવા સારું સામાજિક અસર સમીક્ષા મુક્તિનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 8866378
છેલ્લે થયેલ સુધારો : મે 18 2022