જમીન સંપાદન - અમદાવાદ મોજે. હાથીજણ તા. વટવા ઓ.એન.જી.સી., સારકામ નંબર : જીજીએસ સંપાદનના કામેકલમ-૧૦(એ)નું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 9056747
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જૂન 23 2022